برچسب: ۲ تا ۳ درصد افراد جامعه دچار آمبلیوپی یا تنبلی چشم هستند