برچسب: ابروها رطوبت را از چشم دور کرده و به شناسایی افراد کمک می کنند.