برچسب: آیین نامه جدید معاینه و معافیت چشم پزشکی خدمت سربازی