تعرفه: این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی و پیامک مبلغ ۶۳۵،۵۰۰ ریال (شصت و سه هزار و پانصد و پنجاه تومان) می باشد که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.

۱- اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ممهور به مهر ثبت احوال) (در شناسنامه‌های جدید: کپی صفحه محله تنظیم سند)
۲- اصل و کپی کارت ملی
۳- کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی
۴- اصل گواهینامه مربوطه بر اساس یکی از شرایط زیر :
  • – اعتبار آن به پایان رسیده باشد.
  • – مخدوش و یا مه