دسته: مراقبت پس از عمل های عیوب انکساری چشم

جمعه 18 اکتبر 2019

 مراقبت ها و دستورات پس ازعمل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی

پس از انجام عمل های جراحی لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی دید چشمتان تا چند ساعتی اندک

ارسال شده در جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری, مراقبت پس از عمل های عیوب انکساری چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,