دسته: لیزیک اختصاصی

شنبه 12 اکتبر 2019

  لیزیک هوشمند یا لیزیک اختصاصی یا لیزیک به کمک جبهه امواج نور (تصحیح عیب انکسار به صورت انحصاری)

Custom LASIK or Wavefront LASIK:Individualized Vision Correction

 لیزیک اختصاصی (هوشمند) یا کاستومایزد چیست؟

در لیزیک، فمتولیزیک، و سایر روش های معمولی لیزری اصلاح عیوب انکساری؛

ارسال شده در جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری, لیزیک اختصاصی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,