دسته: لنزهای داخل چشمی دائمی

جمعه 11 اکتبر 2019

لنزهای داخل چشمی اصلاح کننده عیوب انکسار

(آرتیزان، آرتیفلکس، وریسایس، وریفلکس و لنزهای فیکیک اتاق خلفی)

(Artisan, Artiflex, Verisyse, Veriflex & Phakic PC IOLs)

در بیمارانی که دوربینی و یا

ارسال شده در جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری, لنزهای داخل چشمی دائمی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,