سربازی و چشم

شرایط چشمی معافیت از سربازی

مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

توضیح:

  • – هیپرمتروپی = هیپرمتری = دوربینی
  • – میوپی = نزدیک بینی
  • – سیکلوپلژی کامل = معاینه چشم با قطره

بند۱-هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل :

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم ، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد.)

الف) هیپرمتروپی بیش از۶ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم:  معاف دائم

ب) هیپرمتروپی از ۳  تا ۶ دیوپتر هر یک از چشمها : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی از ۳  تا ۸دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

بند۲- میوپی با سیکلوپلژی کامل :

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد.)

الف)میوپی بیش از۶ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم:  معاف دائم

ب)میوپی از ۳  تا ۶ دیوپتر هر یک از چشمها : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی از ۳  تا ۸دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

ند۳- آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل :

(درآستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد)

الف) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط بالای ۵ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط بالای ۷ دیوپتر یک چشم: معاف دائم

ب) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط  از۳  تا ۵ دیوپتر هر یک از چشمها  : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط  از۳  تا۷ دیوپتر هر یک از چشمها  : معاف از خدمات رزمی

بند۴- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینائی  (دیدکمتر از ۱۰/۱ و یا میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه) باشد  : معاف دائم

بند۵ – اورام ملتحمه فصلی شدید  :  معاف از خدمات رزمی

بند۶- بیماریهای  ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون ، گزروزیس ، آنتروپیون و اکتروپیون :

الف) در دو چشم  : معاف دائم

ب ) در یک چشم  : معاف از خدمات رزمی

بند۷- ناخنک پیشرفته که تامرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلّح دیده شود :

الف ) در دو چشم  با اختلال در میدان بینایی : معاف دائم

تبصره- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۸- لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد (لک وسیع در موقعی است که بیش از۳ میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) :  معاف دائم

ب) در موارد خفیف تر :  معاف از خدمات رزمی

بند۹- کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید : معاف دائم

بند ۱۰ – کلوبوم مادرزادی مردمک :

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین ) : معاف دائم

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۱- ایریدوسیکلیت های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد  : معاف دائم

بند ۱۲- اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۳- ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی :

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توأم باشد  : معاف دائم

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمی

بند۱۴- کاتاراکت مادرزادی ، ضربه ای ،  متابولیک و کاتاراکت عمل شده :  معاف دائم

تبصره- در صورتیکه بعداز عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد ،  ‌برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند ۱۵- کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی نماید  : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۶- کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماریهای زمینه ای یا تروما  :  معاف دائم

بند ۱۷- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۸- رتینیت پیگمانتوزا یا  رتینیتهای غیر پیگمانتوزا  یا آلبینیسم  : معاف دائم

 بند۱۹- دژنرسانسهای شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG  :

الف)با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی  : معاف دائم

ب) کمتر از نصف ولتاژ  : معاف از خدمات رزمی

تبصره- درخصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی

 بند۲۰- لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم : معاف دائم

بند۲۱ – انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۲- آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۳- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی ، هیپوپلازی ، سوختگی ، سوراخ ماکولا، یا خونریزیهای ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره : معاف دائم

بند۲۴- میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم  با اختلال بینایی یا کراهت منظر : معاف دائم

بند۲۵- اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماریهای سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم :  معاف دائم

بند۲۶- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد به شرطی که اختلال دید ایجاد کرده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۲۷- افتادگی دائمی پلک ( در هر یک از چشمها ) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۲۸ – استرابیسم   : معاف از خدمات رزمی

 بند۲۹- نیستاگموس دائمی و مشهود : معاف دائم

 بند۳۰- گلوکوم با اثبات توسط تستهای پاراکلینیک  معاف دائم.

بند ۳۱- اجسام خارجی داخل کره چشم  غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی : معاف دائم

بند۳۲- پیوند قرنیه : معاف دائم

بند ۳۳- کراتوکونوس با تأیید یافته های پارا کلینیک از جمله orb scan یا پنتا کم یا  توپوگرافی قرنیه  :

الف) درصورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد : معاف دائم

ب) در صورتیکه عارضه واضح قرنیه و اختلال دید  ایجاد کرده باشد : معاف دائم

ج) در بقیه موارد : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۴- تومورهای خوش خیم به هر صورت  : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۵- آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم  : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۶ – خشکی چشم ها  به علت بیماریهای سیستمیک و مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند۳۷- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند۳۸-  سایر بیماریها :

 الف) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی

 ب) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آیین نامه می باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دایم

این آیین نامه از ابتدای مرداد ۱۳۹۳ قابل اجراست.

برگرفته از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.