دسته: تعویض عدسی طبیعی چشم

جمعه 11 اکتبر 2019

جراحی تعویض عدسی طبیعی چشم برای برداشتن عینک

 

 (Refractive Lens Exchange)

  تعویض عدسی طبیعی چشم یا به عبارت دیگر “جراحی برداشتن لنز شفاف (Clear Lens Extraction ) “، به منظور حذف عینک، ممکن است در بیماران پیر چشم یا بیماران دوربین شدید نسبت به لیزیک ، پی ار کی یا لازک انتخاب مناسبتری باشد. این عمل “تعویض لنز داخل چشمی برای اصلاح پیر چشمی” نیز نامیده می شود. اگر شما قبلا دوربین بوده اید و اکنون با رسیدن به سن پیر چشمی، دچار پیرچشمی نیز شده باشید، شاید مناسب ترین روش اصلاح شماره چشمتان، این روش باشد . با اینحال در بعضی بیماران نزدیک بین که کاندید مناسبی برای لیزیک ، پی ار کی یا لازک نیستند، اگر شبکیه نرمال باشد، عمل” تعویض عدسی طبیعی چشم “یا “همان برداشتن لنز شفاف ” می تواند بهترین روش باشد . پیشرفت هایی که در عمل جراحی کاتاراکت