دسته: بررسی های قبل از عمل آب مروارید

جمعه 15 نوامبر 2019

بررسی ها و اندازه گیری های تشخیصی قبل از عمل آب مروارید

برای نیل به بهترین نتیجه بینایی برخی اندازه گیری قبل از عمل ضروری است. یکه از مهمترین آنها اندازه گی قدرت لنز داخل چشمی است. همچنین در مواردی که عمل یک چشم مد نظر باشد باید قدرت عینک هر دو چشم با دقت اندازه گیری شود تا از عدم تعادل شماره دو چشم در آینده جلوگیری شود. برای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی طول قدامی خلفی چشم ها، قدرت انکساری قرنیه و عمق اتاق قدامی چشم ادازه گیری می شود.سایر تست هایی که ممکن است ضروری باشند شامل توپوگرافی قرنیه و شمارش سلولهای قرنیه است.

اینجانب برای افزایش دقت در اندازه گیری ها و افزایش کیفیت و رضایتمندی پس از عمل، اندازه گیری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی که در چشم کار گذاشته می شود را هم با دستگاه IOL master و هم با سونوگرافی A Scan شخصا بررسی می کنم تا شانس خطای محاسبه قدرت لنز به حداقل ممکن برسد.