دسته: رتینیت پیگمانتر

چهارشنبه 02 اکتبر 2019

 

رتینیت پیگمانتر Retinitis pigmentosa (RP)

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به گروهی از بیماریهای ارثی شبکیه اطلاق می شودکه باعث کاهش پیشروند و تدریجی بینایی می شود. رتینیت پیگمنتوزا یا RP شبکیه چشم را درگیر می کند. بیماری رتینیت پیگمنتوزا یا RP ژنتیکی است و از والدین به فرزندان منتقل می شود.

رتینیت پیگمنتوزا یا RP چگونه باعث کاهش بینایی می شود؟

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به سلولهای گیرنده نور در شبکیه آسیب می رساند. این سلولها به گیرنده های استوانه ای و مخروطی شهرت دارند. سلولهای استوانه ای مسئول دید محیطی و دید شب هستند. دید دقیق مرکزی و دید رنگ توسط سلولهای مخروطی تامین می شود.

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به علت جهش سلولهای استوانه ای ایجادمی شود و این سلولها تدریجا از کار می افتند. با از کار افتادن سلولهای استوانه ای دید محیطی (جانبی) از بین می رود تا جائیکه فرد یک دید تونلی در مرکز خواهد داشت. رتینی