دسته: تست های تشخیصی بیماریهای شبکیه

دوشنبه 11 نوامبر 2019

آنژیوگرافی شبکیه


آنژیوگرافی شبکیه برای بررسی شبکیه و مشیمیه و عروق خونی آنها انجام می شود. با تزریق ماده رنگی فلوئورسئین Fluorescein یا ایندوسیانین سبز Indocyanine green) ICG) به داخل ورید بازویی و انتشار آن به عروق سرتاسر بدن، با دوربین مخصوصی از شبکیه و لایه زیرین آن یعنی مشیمیه عکس برداری می شود. این تست برای بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید استفاده می شود. معمولا” برای بررسی عروق شبکیه از فلئورسئین و برای بررسی عروق کوروئیدال و قسمت های عمقی تر، از ICG استفاده می شود. آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر برای بررسی رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی عروق مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه و ارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه به کار می رود. از ایندوسیانین سبزICG، برای بررسی عروق مشیمیه، خون درماکولا درارزیابی نوع مرطوب دژنرسانس سنی لکه زرد شبکیه استفاده می شود.

نحوه انجام آنژیوگرافی شبکیه

در این نوع عکس برداری ابتدا دیدن عروق داخل کره چشم قطره ای در چشم چکانده می شود که مردمک چشم را باز می کند. این کا